Featured

ບໍລິສັດເຂົ້າມາລົງທຶນໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ປີ 2023

ທ່ານ ສອນປະເສີດ ດາລາວົງ ຫົວໜ້າຫ້ອງການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ກະຊວງ ແຜນນການ ແລະ ການລົງທຶນໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນປີ 2023 ຜ່ານມາ ທົ່ວປະເທດມີນັກລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າມາລົງທຶນຢູ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ (ຂສພ) ທັງໝົດ 178 ບໍລິສັດ, ກວມເອົາຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ 18 ບໍລິສັດ, ການຄ້າ 30 ບໍລິສັດ, ບໍລິການ 127 ບໍລິສັດ ແລະ ກະສິກໍາ 3 ບໍລິສັດ ໂດຍມີທຶນທັງໝົດ 520 ລ້ານກວ່າໂດລາ ແລະ ທຶນຈົດ ທະບຽນ 178 ລ້ານກວ່າໂດລາ. ນອກຈາກບໍລິສັດທີ່ເຂົ້າມາລົງທຶນແລ້ວ ຍັງມີບັນດາຫ້າງຮ້ານ ແລະ ຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດຈໍານວນໜຶ່ງທີ່ເຂົ້າມາລົງທຶນພາຍໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ທັງໝົດ 2.645 ຫົວໜ່ວຍ; ປີ 2023 ບໍລິສັດລົງທຶນໄດ້ມອບພັນທະເຂົ້າງົບປະມານຂອງລັດໄດ້ທັງໝົດ 174 ຕື້ກວ່າກີບ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ ໄດ້ທັງໝົດ 3.644 ຄົນ (ລາວ 3.572 ຄົນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 72 ຄົນ) ການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃນໄລຍະນີ້ຫຼຸດລົງ ຍ້ອນອັດຕາເງິນເຟີ້ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ແຮງງານລາວຫຼັ່ງໄຫຼ ອອກໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດເພື່ອບ້ານເປັນຈໍານວນຫຼາຍ; ໄດ້ນໍາເຂົ້າວັດຖຸດິບ, ເຄື່ອງກົນຈັກ ແລະ ອຸປະກອນ ເພື່ອ ມາຮັບໃຊ້ການຜະລິດ ແລະ ກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ມູນຄ່າທັງໝົດ 1,7 ຕື້ກວ່າໂດລາ. ໃນຂະນະທີ່ການສົ່ງອອກ ສິນຄ້າ ມູນຄ່າທັງໝົດ 302 ລ້ານກວ່າໂດລາ.

ໃນໜຶ່ງປີຜ່ານມາ, ຫ້ອງການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເຂດ ເສດຖະກິດພິເສດ ຍັງໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ ຮ່າງດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄໍາ, ປັບປຸງ ຂໍ້ຕົກລົງ 60/ ນຍ ຊຶ່ງປັດຈຸບັນ ທັງສອງນິຕິກໍາ ແມ່ນໄດ້ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ໄດ້ປະກາດໃຊ້ ໃນຄັ້ງວັນທີ 05 ທັນວາ 2023; ໄດ້ ສ້າງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຂສພ ຊຶ່ງສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ມີມະຕິໃຫ້ສືບຕໍ່ປັບປຸງບາງເນື້ອໃນຄືນໃໝ່ ແລະ ສືບຕໍ່ແກ້ໄຂວຽກງານ 6 ກຸ່ມວຽກ ຢູ່ ຂສພ ສາມຫຼ່ຽມຄໍາ ແລະ ຂສພ ບໍ່ ເຕ່ນແດນງາມ; ໄດ້ສືບຕໍ່ເຈລະຈາຂາຍຮຸ້ນ 20% ຂອງລັດຖະບານ ໃນເນື້ອທີ່ 827 ເຮັກຕາ ຂອງເຂດເສດຖະກິດ ພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄໍາ ຊຶ່ງໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຄະນະວິຊາການລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ການເງິນ ສະບັບກເລກທີ 3092/ກງ ລົງວັນທີ 04 ຕຸລາ 2023 ກໍໄດ້ລາຍງານຜົນຂອງການລົງເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕົວຈິງ ໃນຄັ້ງວັນທີ 24 ພະຈິກ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ, ໄດ້ຊຸກຍູ້ ແລະ ຕິດຕາມການຄົ້ນຄວ້າຫົວໜ່ວຍລາຄາຊົດເຊີຍ, ວຽກງານການຊົດເຊີຍ ແລະ ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມຢູ່ບັນດາ ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ ໂດຍສະເພາະ ບຶງ ທາດຫຼວງ, ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະລ່ອງແທ່ງ; ມະຫານາທີສີທັນດອນ, ອໍາມະຕະ ຈຸດນາເຕີຍ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ແລະ ນາໝໍ້ ແຂວງອຸດົມໄຊ; ສໍາເລັດການປະເມີນສັນຍາການພັດທະນາ ບັນດາເຂດເສດຖະກິດພິເສດປະຈໍາປີ 2003; ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າຮ່າງແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ຂສພ ແຕ່ປີ 2021-2030.

(ແຫຼ່ງຂ່າວ: ໜັງສືພິມປະຊາຊົນ)

Quick Contact

Location Office