Mr. Khanty Lokaphone with a centrally appointed

ທ່ານ ຂັນຕີ ໂລກອາພອນ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງຂັ້ນສູນກາງ ລົງຕິດຕາມ ຊຸກຍູ້ ການເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ສຳຫຼວດ ວັດແທກ ແລະ ປັກຫຼັກໝາຍ  ໂຄງການເມືອງທັນສະໄໝ ແລະ ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ຢູ່ນາເຕີຍ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ລະຫວ່າງວັນທີ 20-22 ເມສາ 2022.

Quick Contact

Location Office