Featured

SEZ's One-Stop Services has better knowledge of

ການຝຶກອົບຮົມບັນດານິຕິກໍາກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານທະບຽນວິສາຫະກິດ

          ຫ້ອງການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ຮ່ວມກັບ ກົມທະບຽນວິສາຫະກິດ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມວຽກງານທະບຽນວິສາຫະກິດ, ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 19-20 ກຸມພາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາທີ່ຫ້ອງການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ (ຫຂສພ) ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານທະບຽນວິສາຫະກິດ ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ທະບຽນວິສາຫະກິດຂອງ ຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ທົ່ວປະເທດ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ນາງ ຈັນສຸກ ແສງພະຈັນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໂດຍມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກຫ້ອງການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ, ກົມທະບຽນວິສາຫະກິດ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາທ່ານຈາກຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດທົ່ວປະເທດ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການເຂົ້າຮ່ວມ.

          ຈຸດປະສົງຂອງການຈັດຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ, ນິຕິກໍາ ແລະ ບັນດາລະບຽບການທີ່ຕິດພັນກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານທະບຽນວິສາຫະກິດ ລວມທັງວິທີການນໍາໃຊ້ລະບົບທະບຽນວິສາຫະກິດ ໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ທະບຽນວິສາຫະກິດຂອງຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ທົ່ວປະເທດ ໃຫ້ເປັນລວງດຽວກັນໃນອອກໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ຊຶ່ງພາຍຫຼັງສໍາເລັດຊຸດຝຶກອົບຮົມແລ້ວ ແມ່ນຈະໄດ້ເລີ່ມນໍາເອົາໃນການອອກໃບທະບຽນດັ່ງກ່າວມາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ນັບແຕ່ ຕົ້ນເດືອນ ມີນາ 2024 ເປັນຕົ້ນໄປ ໂດຍທາງກົມທະບຽນວິສາຫະກິດ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຈະໄດ້ອອກແຈ້ງການໃຫ້ຊາບ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບຢ່າງເປັນທາງການ.

Quick Contact

Location Office