ເຊື່ອມໂຍ່ງບັນດາເວັບໄຊ

ລໍາດັບ
ຊື່ສໍານັກງານ
ເວັບໄຊ
1
ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ
https://na.gov.la
2
ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ http://www.laogov.gov.la
3
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
https://www.mpi.gov.la
4
ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ 
http://www.moic.gov.la
5
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ
http://www.mofa.gov.la
6
ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້
https://www.maf.gov.la
7
ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
https://www.molsw.gov.la
8
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ 
http://www.moes.edu.la
9
ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ
https://www.mpt.gov.la
10
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ
http://www.mod.gov.la
11
ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ http://www.laosecurity.gov.la 
12
ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່
https://www.mem.gov.la
13
ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ
http://www.bol.gov.la
ລໍາດັບ
ຊື່ຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດ
ເວັບໄຊ
1
ແຂວງຫລວງນໍ້າທາ ກໍາລັງປັບປຸງ
2
ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ກໍາລັງປັບປຸງ
3
ແຂວງຫລວງພະບາງ
ກໍາລັງປັບປຸງ
4
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ https://vseza.gov.la
5
ແຂວງຄໍາມ່ວນ
ກໍາລັງປັບປຸງ
6
ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
ກໍາລັງປັບປຸງ
7
ແຂວງຈໍາປາສັກ
http://sezchampasak.gov.la
ລໍ່ດັບ
ຊື່ເຂດ
ເວັບໄຊ
1
ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ ພູຂຽວ
http://www.phoukhyozone.com
2
ເຂດພັດທະນາກວມລວມໄຊເຊດຖາ http://lvsdz.com
3
ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແຂວງຫລວງພະບາງ
http://lsez.la
4
ເຂດພັດທະນາເສດຖະກິດໃຫມ່ ສີທັນດອນ
https://4000islands.la
5
   
6
   
7
   
8
   
9
   
10
   
11
   
12
   
13
   
14
   
15
   
16
   
17
   
18
   
19
   
20
   
21
   

ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ

ທີ່ຕັ້ງຫ້ອງການ