ບັນດານິຕິກໍາ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆ

ລໍາດັບ
ປີ
ເນື້ອໃນ
ດາວໂຫລດ
14/ສພ
2016
ກົດຫມາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນ (ສະບັບປັບປຸງ)
       
ເລກທີເອກະສານ
ປີ
ເນື້ອໃນ
File Download
25/ນຍ
2002
ດໍາລັດວ່າດ້ວຍເຂດການຄ້າຊາຍແດນ ບ້ານແດນສະຫວັນ
177/ນຍ
2003
ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ຂອງ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສະຫວັນ-ເຊໂນ
089/ນຍ
2010
ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ, ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ບໍ່ເຕ່ນແດນຄໍາ, ເມືອງຫລວງນໍ້າທາ, ແຂວງຫລວງນໍ້າທາ, ສປປ ລາວ
ດາວໂຫລດ
090/ນຍ
2010
ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ, ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສາມຫລ່ຽມຄໍາ, ເມືອງຕົ້ນເຜີ້ງ, ແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ສປປ ລາວ ດາວໂຫລດ
443/ນຍ
2010
ດໍາລັດວ່າດ້ວຍເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ ຢູ່ ສປປ ລາວ
ດາວໂຫລດ
188/ຫລບ
2018
ດໍາລັດວ່າດ້ວຍເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ດາວໂຫລດ
       
ກໍາລັງປັບປຸງ
ເລກທີ່ເອກະສານ
ປີ
ເນື້ອໃນເອກະສານ
ດາວໂຫລດ
73/ນຍ
2015
ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມເພີ່ມເຕີມ ຂອງການລົງທຶນ ຢູ່ ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ ບຶງທາດຫລວງ ແລະ ຂພສ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ
1971/ກຜທ
2018
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫລວງ
0997/ກຜທ
2021
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ຫ້ອງການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ
       
       

ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ

ທີ່ຕັ້ງຫ້ອງການ