ຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແຂວງ/ນະຄອນຫລວງ

ຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແຂວງ/ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນ ຫຍໍ້ວ່າ “ຄຂສພ” ຫຼື ເປັນພາສາອັງກິດ Special Economic Zone Authority ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ “SEZA”. ແມ່ນໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງໜຶ່ງ ທີ່ຂຶ້ນກັບ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ມີຖານະເທົ່າ ພະແນກການຂັ້ນແຂວງ ປະກອບມີຂະ ແໜງການ ແລະ ໜ່ວຍງານຈໍານວນໜຶ່ງ ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຕາມກົນໄກ ບໍລິການປະຕູດຽວ ຊຶ່ງດ້ານວຽກງານວິຊາການ, ງົບປະມານ, ບຸກຄະລາກອນແມ່ນຂຶ້ນກັບຫ້ອງການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ.
ຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແຂວງ/ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ປະກອບມີ 4 ຂະແໜງ:
1. ຂະແໜງສັງລວມ
2. ຂະແໜງສົ່ງເສີມການລົງທຶນ
3. ຂະແໜງທີ່ດິນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
4. ຂະແໜງແຮງງານ

Image

ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ

ທີ່ຕັ້ງຫ້ອງການ