ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໃນຖານະເປັນເສນາທີການໃຫ້ແກ່ພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ໃນວຽກ ງານການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກກ່ຽວກັບການວາງແຜນ ແລະ ການລົງທຶນ, ວຽກງານສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໄດ້ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາລະບົດບາດຂອງ ຕົນດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ໂດຍສະເພາະໄດ້ເປັນໃຈກາງ ໃນການຊຸກຍູ້ການປັບປຸງ ຂອດຂັ້ນໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ-ການລົງທຶນ ເພື່ອດຶງດູດການລົງທຶນທີ່ມີຄຸນນະ ພາບ, ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂອງລັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງຂຶ້ນ, ຂົນຂວາຍ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການ ນໍາໃຊ້ທຶນຊ່ວຍ ເຫຼືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາທັງໃນກອບສອງຝ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍ, ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີແນະມາດ ຕະການຕ່າງໆທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການພັດທະນາ ໂດຍສະເພາະ ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການເພື່ອ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຂອງການລະບາດພະຍາດ COVID-19 ແລະ ຜະລິດສະຖິຕິທາງ ການຮັບໃຊ້ໃຫ້ການ ສັງຄົມຢ່າງເປັນລະບົບ.
ການສ້າງເວບໄຊທາງການຂອງກະຊວງ ເປັນບາດລ້ຽວໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນໃນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ວຽກງານຂອງ ຂະແໜງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອໃຫ້ສັງຄົມທົ່ວໄປ, ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ, ນັກລົງທຶນ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆ ໄດ້ຮັບຊາບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ມີຄວາມສະດວກ. ຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າ ຂໍ້ມູນຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ຈະເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ຜູ້ນໍາໃຊ້.
ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ
ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ ປະກອບດ້ວຍຫ້ອງການ, ກົມ ແລະ ສູນ ທັງໝົດ 12 ພາກສ່ວນຄື:
1.
ຫ້ອງການ;
2. ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະພະນັກງານ;
3. ກົມ​ກວດກາ;
4. ກົມ​ນິຕິ​ກຳ;
5. ກົມແຜນການ;
6. ກົມປະເມີນຜົນ;
7. ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ;
8. ກົມຮ່ວມມືສາກົນ;
9. ຫ້ອງການສົ່ງ​ເສີມ ​ແລະຄຸ້ມ​ຄອງ​ເຂດ​​ເສດຖະກິດພິເສດ;
10. ຫ້ອງການຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືລາວ-ຫວຽດນາມ;
11. ຫ້ອງການຄະນະກຳມາການຮ່ວມມືລາວ-ຈີນ;
12. ສູນຄົ້ນ​ຄວ້າ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ;

 ນອກ​ນັ້ນ​ຍັງ​ມີ ສູນ​ສະຖິຕິ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຊຶ່ງມີ​ຖານະ​ທຽບ​ເທົ່າ​ທະບວງ ເຊິ່ງມີ 1 ຫ້ອງການ ແລະ 3 ກົມຂຶ້ນກັບ ແລະມີບັນ​ດາ​ກົງ​ຈັກ​ຊ່ວຍ​ວຽກອີກຈໍານວນໜຶ່ງ ຊຶ່ງ​ມີ​ດຳ​ລັດກຳນົດ​ໄວ້​ສະ​ເພາະ. ກົງ​ຈັກ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຢູ່​ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ຊີ້​ນຳ​ດ້ານ​ວິ​ຊາ​ການ ຂອງ​ກະ​ຊວງ​ແຜນ​ການ ແລະ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຢູ່ໃນຂັ້ນ​ແຂວງ ມີ​ພະ​ແນກ​ແຜນ​ການ ແລະ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ແຂວງ ແລະ​ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ, ​ສູນ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ປະ​ຈຳ​ແຂວງ ແລະ ນະ​ຄອນຫຼວງ ວຽງ​ຈັນ, ແລະ​ຄະ​ນະ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ເຂດ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ພິ​ເສດ (ສະ​ເພາະ​ແຂວງ​ທີ​ມີ​ເຂດ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ພິ​ເສດ). ຢູ່ໃນຂັ້ນ​ເມືອງ ມີ​ຫ້ອງ​ການ​ແຜນ​ການ ແລະ​ການ​ລົງ​ທຶນ ເມືອງ, ເທດ​ສະ​ບານ ແລະ​ນະ​ຄອນ, ແລະ ​ສູນ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ປະ​ຈຳ​ເມືອງ, ເທດ​ສະ​ບານ ແລະ​ ນະ​ຄອນຫຼວງ. . <<ອ່ານເພີ່ມ>>

ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ

ທີ່ຕັ້ງຫ້ອງການ